Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
  

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3672/QĐ-STC của Sở Tài chính về việc Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ()
 Bản in]