Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm
  
 Bản in]