Truy điệu, an táng 15 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào
  
 Bản in]