Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 28 năm 2023
  
 Bản in]