Triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH
  
 Bản in]