Tiếp tục quan tâm nguồn lực cho dự án di dời dân cư khu vực I hệ thống kinh thành Huế
  
 Bản in]