Thống kê thiệt hại, nghiên cứu phương án hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 5 gây ra
  
 Bản in]