Thả hơn 207.000 con cá vào sông Hương để tái tạo nguồn lợi thủy sản
  
 Bản in]