Tập trung khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống tại Làng thanh niên lập nghiệp
  
 Bản in]