Tăng cường quản lý, vận hành hồ chứa đảm bảo điều tiết nước cho vùng hạ du
  
 Bản in]