Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trong đồng bào các tôn giáo giai đoạn 2014 - 2019
  
 Bản in]