Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009 – 2019
  
 Bản in]