Sở Du lịch và Công an tỉnh đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch
  
 Bản in]