Phòng chống lũ lụt - cứu hộ, cứu nạn phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các lực lượng
  
 Bản in]