Phát triển đô thị thông minh: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
  
Cập nhật:22/11/2019 2:35:37 CH
Trong những năm qua, Đảng và Nhà Nước luôn quan tâm, chỉ đạo khai thác, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để phục vụ phát triển đất nước. Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quyết định số 950/QĐ-TTg Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây chính là cơ sở để tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Theo VTV.VN
 Bản in]