Những chính sách có hiệu lực từ tháng 02/2022
  
Cập nhật:31/01/2023 4:50:53 CH
Tháng 02/2023 sẽ có những quy định mới đáng chú ý có hiệu lực thi hành như: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo; quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường; quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú...
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành (ảnh minh họa)
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành (ảnh minh họa)

 

PHÁP LỆNH

1

Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

BH:13/12/2022

HL:01/02/2023

NGHỊ ĐỊNH

2

Nghị định 103/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

BH:12/12/2022

HL:01/02/2023

3

Nghị định 128/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

4

Nghị định 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

BH:16/01/2023

HL:20/02/2023

5

Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

 

BH:30/12/2022

HL:22/02/2023

QUYẾT ĐỊNH

6

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

BH:10/01/2023

HL:24/02/2023

7

Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH:19/01/2023

HL:28/02/2023

THÔNG TƯ

8

Thông tư 22/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

 

BH:09/12/2022

HL:01/02/2023

9

Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương

 

BH:13/12/2022

HL:01/02/2023

10

Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BH:14/12/2022

HL:01/02/2023

11

Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

BH:12/12/2022

HL:01/02/2023

12

Thông tư 17/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam

BH:16/12/2022

HL:01/02/2023

13

Thông tư 16/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"

BH:15/12/2022

HL:01/02/2023

14

Thông tư 29/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:01/12/2022

HL:01/02/2023

15

Thông tư 28/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

BH:29/11/2022

HL:01/02/2023

16

Thông tư 30/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông Vận tải

BH:01/12/2022

HL:01/02/2023

17

Thông tư 23/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

BH:30/11/2022

HL:01/02/2023

18

Thông tư 14/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

BH:06/12/2022

HL:01/02/2023

19

Thông tư 32/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội

BH:09/12/2022

HL:01/02/2023

20

Thông tư 73/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

BH:15/12/2022

HL:01/02/2023

21

Thông tư 15/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục tại Thông tư 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

BH:09/12/2022

HL:01/02/2023

22

Thông tư 33/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

BH:12/12/2022

HL:01/02/2023

23

Thông tư 04/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

BH:19/12/2022

HL:04/02/2023

24

Thông tư 34/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BH:20/12/2022

HL:04/02/2023

25

Thông tư 33/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

BH:20/12/2022

HL:04/02/2023

26

Thông tư 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

BH:22/12/2022

HL:05/02/2023

27

Thông tư 76/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

BH:22/12/2022

HL:06/02/2023

28

Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

BH:22/12/2022

HL:06/02/2023

29

Thông tư 19/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý

BH:19/12/2022

HL:06/02/2023

30

Thông tư 20/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất

BH:19/12/2022

HL:06/02/2023

31

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương

BH:19/12/2022

HL:06/02/2023

32

Thông tư 18/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH:26/12/2022

HL:09/02/2023

33

Thông tư 78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2023

BH:26/12/2022

HL:09/02/2023

34

Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

BH:22/12/2022

HL:10/02/2023

35

Thông tư 35/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

BH:21/12/2022

HL:10/02/2023

36

Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

BH:28/12/2022

HL:12/02/2023

37

Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

BH:28/12/2022

HL:12/02/2023

38

Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

BH:28/12/2022

HL:13/02/2023

39

Thông tư 104/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 137/2021/TT-BQP ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

BH:27/12/2022

HL:13/02/2023

40

Thông tư 23/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

BH:26/12/2022

HL:14/02/2023

41

Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm

BH:30/12/2022

HL:14/02/2023

42

Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BH:20/12/2022

HL:14/02/2023

43

Thông tư 12/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

44

Thông tư 24/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

45

Thông tư 22/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều

BH:29/12/2022

HL:15/02/2023

46

Thông tư 25/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

47

Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

48

Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

49

Thông tư 17/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

BH:15/11/2022

HL:15/02/2023

50

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

BH:31/12/2022

HL:15/02/2023

51

Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

BH:27/12/2022

HL:15/02/2023

52

Thông tư 67/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

53

Thông tư 23/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

54

Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

55

Thông tư 18/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

56

Thông tư 17/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

57

Thông tư 13/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

BH:31/12/2022

HL:15/02/2023

58

Thông tư 82/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

59

Thông tư 05/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

60

Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

BH:31/12/2022

HL:15/02/2023

61

Thông tư 19/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

BH:31/12/2022

HL:15/02/2023

62

Thông tư 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

63

Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH:30/12/2022

HL:15/02/2023

64

Thông tư 31/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng

BH:07/12/2022

HL:15/02/2023

65

Thông tư 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu

BH:19/12/2022

HL:15/02/2023

66

Thông tư 42/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

BH:30/12/2022

HL:16/02/2023

67

Thông tư 105/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BH:29/12/2022

HL:16/02/2023

68

Thông tư 39/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

BH:30/12/2022

HL:16/02/2023

69

Thông tư 80/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

BH:30/12/2022

HL:16/02/2023

70

Thông tư 16/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

BH:30/12/2022

HL:18/02/2023

71

Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

 

BH:28/12/2022

HL:20/02/2023

72

Thông tư 31/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

BH:30/12/2022

HL:20/02/2023

73

Thông tư 01/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

BH:04/01/2023

HL:20/02/2023

74

Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BH:22/12/2022

HL:20/02/2023

75

Thông tư 02/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

BH:06/01/2023

HL:20/02/2023

76

Thông tư 41/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

BH:30/12/2022

HL:20/02/2023

77

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

BH:03/01/2023

HL:20/02/2023

78

Thông tư 19/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách Nhà nước

BH:30/12/2022

HL:20/02/2023

79

Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 và Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH:06/01/2023

HL:21/02/2023

80

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

BH:06/01/2023

HL:22/02/2023

81

Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

BH:10/01/2023

HL:26/02/2023

82

Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn

BH:29/12/2022

HL:28/02/2023

83

Thông tư 21/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

BH:29/12/2022

HL:28/02/2023

84

Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

BH:30/12/2022

HL:28/02/2023

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối