Mỗi tiểu thương phải là chủ thể trong việc gìn giữ môi trường xanh- sạch- sáng
  
 Bản in]