Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  
 Bản in]