Ký kết hợp tác, xây dựng các mô hình phát triển nông thôn mới
  
 Bản in]