Kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công
  
 Bản in]