Không làm ảnh hướng đến đời sống người dân khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
  
 Bản in]