Khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn
  
 Bản in]