Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
  
 Bản in]