Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (mở rộng)
  
 Bản in]