Khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019
  
 Bản in]