Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
  
Cập nhật:11/01/2019 4:43:52 CH
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Sáng 10/1, Ban dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá "Năm Dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K'Ré, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có đại diện các Ban của Tỉnh ủy; Lãnh đạo và các phòng chuyên môn Ban dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan; Thường trực các huyện ủy, thị ủy và thành ủy Huế cùng đại diện Ban dân vận huyện ủy, thị ủy và thành ủy Huế...  

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác dân vận và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; rút kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận và dân vận chính quyền năm 2019. Đồng thời, ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019".

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn quốc với sự lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua các chương trình, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các trọng tâm: nâng cao năng lực quản lý nhà nước; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường sự phối hợp của MTTQ, huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ tham gia công tác dân vận…

Thông qua các chương trình hành động, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Các chương trình công tác và hoạt động thực tiễn hướng mạnh vào ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; giải quyết những mâu thuẫn bức xúc trong nhân dân; tích cực trong việc đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh, chính trị, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất...

Tuy nhiên, công tác DVCQ hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc thực hiện công tác dân vận ở một số nơi chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thấp. Còn những cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; sự phối hợp giữa một số cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; còn tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Một số địa phương, việc lấy ý kiến của nhân dân đối với các dự thảo chính sách, pháp luật, nhất là về chính sách đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân… còn hình thức; trách nhiệm, phương pháp công tác dân vận trong một bộ phận cán bộ, công chức, người lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới...


Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm qua, trên tinh thần liêm chính, phục vụ người dân đã khởi động tốt hơn; niềm tin xã hội, niềm tin nhân dân, niềm tin thị trường tăng hơn, thành quả đó có đóng góp của công tác dân vận. Thủ tướng  nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, vì vậy cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ để công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Cấp ủy, chính quyền cần tổ chức tốt công tác tiếp dân; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các địa phương, cơ quan chức năng tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”.

Cùng với vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục dựa vào dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]