Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  
Cập nhật:02/01/2020 10:47:30 SA
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Sáng ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2020 (ngày 2/1), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Kết quả có 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, có một số chỉ tiêu đạt khá cao như thu ngân sách vượt hơn 8% kế hoạch; tổng sản phẩm bình quân đầu người vượt 4,8% kế hoạch; các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội và môi trường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong tỉnh đạt 7,18% so với kế hoạch đề ra là 7,5-8%. Bình quân thời kỳ 2016-2019 ước đạt 7,13%/năm, cao hơn mức bình quân chung của thời kỳ 2011-2015 là 6,12%/năm; quy mô nền kinh tế tăng khá từ 26.241 tỷ đồng (năm 2015) lên 31.330 tỷ đồng (năm 2019) theo giá so sánh 2010. Đây là mức tăng khá so với các tỉnh trong khu vực miền Trung nói chung, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước 6,8%/năm.

Quy mô nền kinh tế tỉnh năm 2019 theo giá hiện hành ước đạt hơn 52.747 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người/năm đạt 2.007 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hoá, thể thao có quy mô lớn. Các đề án “Thành phố 4 mùa hoa”, “Chủ nhật xanh”,”Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần” được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là gia đình chính sách, người có công và người nghèo.

Năm 2019, cơ bản đã triển khai đồng bộ công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt 58,1%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 52,7%; triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế, tiến hành lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai lập đề án mở rộng đô thị Huế đến năm 2030 gắn liền với việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, sắp xếp lại các đơn vị hành chính để hướng tới việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu là "đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương". Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, được người dân, tổ chức đồng tình ủng hộ. Tập trung triển khai hoàn thành xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020: “Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương, ưu tiên phát triển các ngành du lịch; công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống."

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 01/QĐ-UBND, 02/QĐ-UBND và 06 Chỉ thị với 263 chương trình, đề án cụ thể và 06 nhóm giải pháp với 31 nhiệm vụ chỉ đạo điều hành, với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra 4 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ; Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình trọng điểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.

     Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày quyết định về phân công theo dõi các chỉ tiêu KT - XH năm 2020. Lãnh đạo Sở Tài chính triển khai giải pháp về cơ chế điều hành ngân sách và một số giải pháp đảm bảo dự toán thu chi NSNN tỉnh năm 2020. Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần chú ý tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2020. Khẳng định, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, soát xét lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ để nỗ lực phấn đấu trong năm 2020, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2019; tuyệt đối tránh biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu, trách nhiệm của từng người đứng đầu phải nỗ lực nhiều hơn. Trong đó tập trung khắc phục những hạn chế tồn đọng từ lâu một cách căn cơ, bài bản nhằm thực hiện tốt nhất các chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, mà trước tiên là tập trung cho công tác cải cách hành chính, tăng cường kỹ cương, kỹ luật, kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp đó là thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phải nỗ lực để nâng quy mô nền kinh tế của tỉnh nhà tăng lên, lớn mạnh hơn nữa; song song với đó là quan tâm đến chất lượng và bộ mặt của đô thị, các địa phương cần ưu tiên chỉnh trang đô thị, phải làm cho cảm quan, cảm nhận về đô thị được tốt hơn, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với sự quyết tâm cao và phải vào cuộc một cách toàn lực bởi khối lượng công việc trong năm 2020 và các năm tiếp theo là rất lớn. Bên cạnh đó là thực hiệt tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Điều cần quan tâm trong 2020 nữa đó là công tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện có hiệu quả, các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án có được mặt bằng tốt nhất để triển khai đúng kế hoạch. Vấn đề an ninh – quốc phòng, tôn giáo cũng phải được chú ý, nâng cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, đảm bảo xã hội được an toàn cho người dân và ấn tượng tốt trong mắt du khách khi đến Huế. Bên cạnh đó cần quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức đón Tết nguyên đán chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Phấn đấu trung bình mỗi tháng khởi công ít nhất 1 dự án

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý các cấp, các ngành ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, với tinh thần hết sức khẩn trương, tập trung bắt tay ngay vào triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả các công việc, đồng thời chú ý trong công tác phối hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của ngành mình, địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.


Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại Hội nghị 

“Khối lượng công việc của chúng ta trong năm 2020 là rất lớn, nhất là các công việc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Chúng ta phải tiến lên, không có đường lùi.”  Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần tăng cường kỹ cương, kỹ luật, nâng cao trách nhiệm đối với người đứng đầu, đồng thời quy trách nhiệm cho từng cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu, theo nguyên tắc “mỗi việc giao một người, mỗi người có thể có nhiều việc”, làm thế nào để có tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Để làm được, đòi hỏi mỗi một chúng ta phải đổi mới tư duy, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI (phấn đầu vào TOP 10), đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đội ngũ cán bộ hành chính cần nâng cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu và đặc biệt là phải thay đổi tư duy trong tổ chức thực hiện đó là lấy tư duy phục vụ người dân lên làm đầu. Kết quả của chúng ta thể hiện qua sự thuận lợi, thành công của người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nêu rõ.

Quyết liệt chỉ đạo, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện để khởi công các dự án trong năm 2020. Với dự tính sẽ có 15 dự án được khởi công trong năm, tức là trung bình mỗi tháng tối thiểu có 1 dự án sẽ được khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các ngành, địa phương phải vào cuộc quyêt liệt, đảm bảo các điều kiện thuận lợi và đầy đủ các thủ tục để dự án sau khi khởi công là đi vào triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Chú ý luân chuyển, điều chuyển những vị trí công tác của cán bộ nhằm tránh sức ỳ, quan liêu, quan cách... tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế, phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở về một số khó khăn có thể đối mặt trong năm 2020 như tình trạng hạn hán, nguy cơ cháy rừng; song song với đó là phải chú ý nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm ảo an ninh nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"; chỉnh trang đô thị cần chú trọng đến “cảm nhận đô thị”, làm cho đô thị Huế nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và sang trọng hơn. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, tiết kiệm. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2019; đồng thời ký giao ước thi đua giữa các khối trong năm 2020. Ngoài ra Sở Nội vụ cũng đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2019. Theo đó Vp UBND tỉnh đứng đầu khối các sở, ban, ngành, UBND huyện Phú Lộc đứng đầu khối cấp huyện. Đồng thời công bố chỉ số đánh giá tổ chức năm 2019.


Tặng Cờ thi đua cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc năm 2019


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]