Hội nghị phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên được đánh giá thành công trên nhiều phương diện.
  
 Bản in]