Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) lần thứ 15, khóa XV
  
 Bản in]