Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3
  
 Bản in]