Hoàn thành kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý
  
 Bản in]