Hỗ trợ nông dân cứu lúa, hạn chế tối thiểu thiệt hại lúa Đông Xuân do mưa lớn gây ra
  
 Bản in]