HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 15 nghị quyết tại Kỳ họp bất thường thứ 8
  
 Bản in]