Giảm 243 thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập
  
Cập nhật:06/12/2018 11:36:49 SA
Sáng ngày 06/12, ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo tờ trình UBND tỉnh, qua rà soát đợt này, toàn tỉnh sẽ giảm được 32 thôn, thuộc các huyện Phong Điền (01 thôn),  A Lưới (13 thôn), Phú Vang (18 thôn). Như vậy, tính từ năm 2015 đến nay, việc thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã giảm được 243 thôn, tổ dân phố; hiện toàn tỉnh có 1.245 thôn,tổ dân phố, trong đó gồm 695 thôn và 550 tổ dân phố.

Việc sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới có quy mô lớn hơn là cần thiết, phù hợp với xu thế và các yêu cầu của thực tế quản lý đang đặt ra hiện nay, góp phần huy động sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương ở cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn; được nhân dân ở các địa phương đồng tình, ủng hộ.

Theo thẩm định của Ban pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận của các Đại biểu HĐND tỉnh, để hoạt động của thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả, phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, đề nghị UBND tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV để khẩn trương ban hành tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và thực hiện chính sách phù hợp với thực tế của địa phương.

Sau khi Nghị quyết được HĐND thông qua UBND tỉnh cần sớm ban hành các Quyết định thành lập thôn mới và chỉ đạo UBND các cấp khẩn trương kiện toàn hệ thống chính trị, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các thôn mới theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho hoạt động tự quản ở thôn mới không bị gián đoạn. Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương rà soát, nghiên cứu tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô theo quy định pháp luật hiện hành để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp tới.

 Việc sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới có quy mô lớn hơn đã làm giảm số thôn có quy mô nhỏ, không đủ tiêu chuẩn về diện tích,  số hộ dân theo quy định; tinh giản bộ máy cán bộ thôn;  góp phần huy động sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương ở cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]