Đoàn kiểm tra của Trung ương về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:11/09/2019 5:08:51 CH
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc
Chiều 11/9/2019, Đoàn kiểm tra của Trung ương về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy làm trưởng đoàn cùng đại diện các bộ, ngành có liên quan đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện Chương trình MTQG năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan đã tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, tổng huy động nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG của tỉnh là 2.156.425 triệu đồng; trong đó vốn đâu tư phát triển 541.607 triệu đồng, vốn sự nghiệp 1.614.818 triệu đồng. Đến tháng 8/2019, khối lượng thực hiện chương trình MTQG ước đạt 100.000/265.342 triệu đồng trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 80.000/180.933 triệu đồng, đạt tỉ lệ khoảng 40% so với kế hoạch, giá trị giải ngân đạt 94.392/180.933 triệu đồng, đạt tỉ lệ 52,5% so với kế hoạch. Đáng chú ý, khối lượng giải ngân chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt 53,2%, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 50%; công tác lựa chọn đấu thầu qua mạng đạt tỉ lệ 40% tổng số công trình. Thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị định 161 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình MTQG, đã thực hiện 3 công trình đường bê tông nông thôn, đến nay đã hoàn thành và phát huy hiệu quả, công trình đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Trên lĩnh vực xây dựng NTM, trong điều kiện khó khăn về huy động nguồn lực, tỉnh đã tăng cường huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn, bố trí nguồn vốn hợp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng NTM, huy động nguồn lực tại chỗ, nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đến nay, số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí là 44/104 xã, đạt 42,3%. Trong năm 2019 phấn đấu đạt thêm 10-14 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 54-58 xã làm tiền đề để năm 2020 phấn đấu vượt kế hoạch giai đoạn 2016- 2020 (61 xã đạt chuẩn NTM). Đến nay có TX. Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ NTM; các huyện Nam Đông, Quảng Điền đạt 80% số xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn, phấn đấu có 1-2 xã NTM nâng cao nhằm hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu.   

Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá các chương trình MTQG được triển khai thường xuyên, liên tục và đồng bộ, nên việc thực hiện các chương trình MTQG cơ bản đúng kế hoạch, tỉ lệ vốn đối ứng của địa phương đảm bảo, có nhiều giải pháp kịp thời để khắc phục những khó khăn, tồn tại và không phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Tỉnh đề xuất đến đoàn công tác sớm ban hành các văn bản; sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản, chính sách không còn phù hợp với tình hình phát triển. Nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng “mềm hóa” một số tiêu chí, như tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất để phù hợp với điều kiện địa phương; các tiêu chí về xây dựng thiết chế ở nông thôn như: nghĩa trang liên xã, nhà văn hóa, khu thể thao liên xã, liên thôn… cần quy định rõ để sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, phát huy hiệu quả các thiết chê NTM trên địa bàn, tránh lãng phí. Trung ương cũng cần có cơ chế hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Trung ương cho đầu tư cơ sở hạ tầng.

Phát biểu kết luận tại buổi buổi làm việc, bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền, vận động chưa đi sâu vào đời sống của người dân; việc huy động nguồn lực trong dân còn hạn chế; một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giảm nghèo chưa thật sự bền vững.

Thời gian đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị địa phương căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương để tập trung triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; phân bổ nguồn lực hợp lý theo thứ tự ưu tiên cho các địa phương. Cần có cơ chế chính sách kết nối các doanh nghiệp trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, nhất là phát triển du lịch cộng đồng.  Cùng với đó, chú trọng việc nâng cao các tiêu chí NTM; tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch và xây dựng NTM; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, bổ sung nguồn nhân lực để phục vụ công tác quản lý văn hóa, cán bộ theo dõi chương trình xây dựng NTM. Tổng kết 10 năm xây dựng NTM để rút kinh nghiệm cho triển khai thực hiện chương trình MTQG này trong thời gian tới.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]