Đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, trả lại mặt bằng cho di tích
  
 Bản in]