Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án hạ tầng, giao thông
  
 Bản in]