Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt một số sở, ngành
  
 Bản in]