Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  
 Bản in]