Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JiCa) làm việc với UBND tỉnh về dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế
  
 Bản in]