Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm
  
 Bản in]