Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt nữ lao động làm việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường
  
 Bản in]