Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham gia trồng đường mai trước Đại nội và kiểm tra phong trào ngày Chủ nhật xanh
  
 Bản in]