Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với thị xã Hương Thủy về công tác chỉnh trang đô thị
  
 Bản in]