Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra tiến độ dự án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế
  
 Bản in]