Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ gặp mặt trí thức khoa học – công nghệ trên địa bàn tỉnh
  
 Bản in]