Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ gặp mặt các gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
  
 Bản in]