Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ: Quyết tâm là chưa đủ mà phải kiên trì, đồng bộ
  
 Bản in]