Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực địa dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II
  
 Bản in]