Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tại sông A Lin
  
 Bản in]